Rwanda Treasury Auction Calendar Nov 2014- Jan 2015

1 November 2014